ก้องไชย ไฉนดอนเมือง
เป็นงานที่ Mainstand ทำร่วมกับ SAT และสำนักกีฬาแห่งชาติ

Special Thanks: Mainstand, SAT